ប្រវត្តិសង្ខេប ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥៤ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន