ប្រវត្តិព្រះសារីរិកធាតុ – ប្រវត្តិព្រះសមណគោតម – ប្រវត្តិអសីតិសាវក ៨០អង្គ