រាជធានីក្នុងតំបន់អង្គរនិងសង្គមខ្មែរក្នុងរដ្ជកាលស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី៧