រឿង និទានដោយរូបភាព គ្រួសារខ្លាឃ្មុំ និងនាងហ្គូលឌីឡូក អាលីបាបា និងចោរ ៤០នាក់