សារៈសំខាន់នៃក្បាច់លម្អរបស់ឧបករណ៍និងសំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពខ្មែរ