សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ រំលឹកប្រវត្តិរឿងដើម ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះ នៅលើពិភពលោក