សំរាប់ថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក សេចក្តីទូន្មានលើកទឹកចិត្ត ប្រចាំថ្ងៃ