សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នៃក្រុមរដ្ឋាភិបាល ក្រុមស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៥