សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសេរី និងយុត្តិធម៌