សិក្សាអក្សរភ្លេង អនុវត្តដោយឧបករណ៍ ព្យ៉ាណូ ឬអកហ្ក៍ ទ្រឹស្តី និងអនុវត្តន៍ ថ្នាក់បឋមសិក្សា ភាគ៣