ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះស៊ីសុវត្តិ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រះរាជដំណើរទៅក្រុងបារាំងសែស