សិទ្ធិស្ត្រីសង្ខេបនៃអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីការលុបបំបាត់ភាពរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ