ស្ពានរវាងបេះដូងទំាងពីរមិត្តភាពមួយដែលនាំមកនូវសន្តិភាពសំរាប់កម្ពុជា