ស្ពានរវាងបេះដូងទាំងពីរ មិត្តភាពមួយដែលនាំមកនូវសន្តិភាពសំរាប់កម្ពុជា