ស្ពានរវាងបេះដូងទាំងពីរមិត្តភាពមួយដែលនាំមកនូវសន្តិភាពសំរាប់កម្ពុជា