ស្វែងយល់យន្តការនៃការដាក់ឈ្មោះរុក្ខជាតិក្នុងភាសាខ្មែរ