តើយើងគប្បីធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីថែរក្សាបេតិកភណ្ឌពុទ្ធសាសនា ទុកអោយសតវត្សទី ២១?