ធម្មដ្ឋិតិ(បដិច្ចសមុប្បាទ-អរិយសច្ចធម៌)កុំសន្ដោសក្នុងកុសលធម៌ ត្រូវសន្ដោសក្នុងបច្ច័យ៤

View Fullscreen