ច្រៀងដោយ៖ ស៊ិន ស៊ីសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា

ទឹកជ្រោះធ្លាក់ពីលើថ្ម