ទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាសំរាប់សន្តិភាពក្នុងបរិបទសមាហរ័ណកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍