toun nea ti ning peab chea dai kou ro bors ang ka sang kom si vil knong krorb khan vi mach chea ka

តួនាទី និង ភាពជាដៃគូរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ