ទ្វីស!​​​ទ្វីស!ខ្ញុំ

ច្រៀងដោយ ជុំ កែម

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង