ភាព​ច្របូក​ច្របល់​​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ ខែ​មេសា ១៩៧៥​