វីឡានិងម៉ាកស៊ែដែស

ច្រៀងដោយ លោក យស អូឡារាំង និង ប៉ែន រ៉ន

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង