ថាស មេខ្លា 5502 B , លាក់ទុកក្នុងចិត្ត , រស់ សេរីសុទ្ធា