វិធីតុបតែងផ្ទះតាមក្បួនហុងស៊ុយ និងចំណេះដឹងប្លែកៗតែជាការពិត