យេនឌ័រនៅក្នុងការគ្រប់កគ្រងធនធានធម្មជាតិដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៏ CCBNRM