យើងអាចចំរើនអាយុបាន និងកំណាព្យ វិធីព្យាបាលរោគ ដោយការទទួលទានទឹក